top of page

REAL OPEX – nätverket

- för organisationer som strävar mot operationell excellens genom människan

REAL OPEX – ger er tillgång till de mest verkningsfulla metoderna för att skapa ett genuint medarbetarengagemang. Istället för kortsiktig inspiration som kräver ständig påfyllnad sätter REAL OPEX fokus på de redskap och tillvägagångssätt som systematiskt skapar starkare sammanhållning och bättre resultat.

Kulturen i vår verksamhet är i första hand konsekvensen av hur vi tidigare hanterat våra tuffaste utmaningar och problem. För att skapa en kultur präglad av högt engagemang behöver vi ta oss an våra nuvarande utmaningar på ett nytt sätt: Vi måste skapa en tillitsfull miljö där vi kan förena våra förmågor och tillsammans lösa de problem som är viktigast i formandet av vår gemensamma framtid.

Tanken med REAL OPEX är att ge dig en chans att äntligen komma åt era mest långlivade problem, samtidigt som du lägger grunden till er framtida framgång.


 

Real Opex Logga.PNG

VAD ORGANISATIONER SOM INGÅR I REAL OPEX-NÄTVERKET FÅR

  • Medverka med upp till tre personer vid fem heldagsträffar vars specifika teman ni är med och bestämmer

  • Ta del av erfarenheter, tips och råd genom att regelbundet träffa andra praktiker, experter och forskare

  • Möjlighet att lösa er organisations viktigaste problem genom att ta upp dem till diskussion på ett helt nytt sätt

  • Verkningsfulla metoder, perspektiv och idéer som gör skillnad i din egen organisation

  • Löpande coachning kring ett förbättringsinitiativ du driver i din egen verksamhet

  • Ett utökat personligt nätverk för framtida kontakter

 

PRINCIPERNA FÖR NÄTVERKSTRÄFFARNA

Öppenhet och ödmjukhet: I REAL OPEX visar vi inte upp fernissade fasader utan delar uppriktigt med oss av vad som funkar och inte funkar, för att maximera det totala lärandet och resultatskapandet
Fokus på verkliga problem: I REAL OPEX teoretiserar vi inte, utan sätter vi istället fokus på problemen som begränsar de deltagande organisationernas framgång och välmående
Begränsat totalt antal deltagare: Nätverket är begränsat till tio medlemsorganisationer för att vi snabbare ska lära känna varandra och kunna dra nytta av varandras erfarenheter, tips och råd.

VI SOM LEDER REAL OPEX-NÄTVERKET

Vi som leder nätverket heter Joakim Ahlström, Jan Orvegård och Ola Ljunggren Bergeå och vi har mer än 50 års samlad erfarenhet av driva uppskattade nätverk som gör skillnad i deltagarnas organisationer.

Idag uppger sig endast 13 % av alla medarbetare i världen vara engagerande. Övriga anser sig vara oengagerade eller aktivt frånkopplade. Vi vet att brist på engagemang påverkar produktivitet och lönsamhet, men för oss är det låga medarbetarengagemanget mer än ett organisatoriskt problem. Vi ser det som ett socialt problem som likt en folksjukdom sprider sig mellan familjemedlemmar och vänner och skapar allmän ohälsa. Att byta ut medarbetare (vilket för övrigt kostar närmare 350 000 kr per medarbetare) är inte lösningen. Vår lösning är att sprida redskap som funkar och se till att de får önskad effekt i så många organisationer som möjligt.

 

NÄTVERKETS STRUKTUR OCH GENOMFÖRANDET AV TRÄFFARNA

Varje nätverk består av maximalt tio medlemsorganisationer och har fem handledda träffar under ett års tid. Träffarna hålls i några av medlemsorganisationernas lokaler i Stockholmstrakten. och pågår mellan 10.00 och 15.30. Det specifika temat på varje träff bestäms av medlemmarna och med detta som utgångspunkt förbereder nätverksledare träffen genom att sammanställa och skicka ut den senaste forskningen inom området samt bjuda in pionjärer och experter från hela världen. Nätverksledarna faciliteter träffarna och ansvarar för att medlemmarna förväntningar uppfylls.

 

NÄTVERKSTRÄFFARNAS INNEHÅLL OCH VÄRDAR

Träff 1 – Tema: Ledarskap och kultur för prestation och välmående
Vad är grundvalarna för att bygga en kultur där både hög prestationsförmåga och högt välmående är självklarheter för alla medarbetare? Hur relaterar psykologisk trygghet, transparens och genuinitet till förändringsförmåga och förbättringsengagemang? Träffen kommer att handla om ledarskap på både kort och lång sikt, och hur nya sätt att mötas kan skapa helt nya resultat i verksamheten.

Värd för träffen är Volvo CE i Eskilstuna, ett företag med väldigt stort fokus på att bygga rätt kultur och utgå från människorna för att åstadkomma resultat i världsklass.

 

Träff 2 – Tema: Medarbetarengagemang i förbättringsarbetet

Hur skapas ett sammanhang där alla medarbetare känner att de är involverade, engagerade, motiverade för att bidra till gemensamma förbättringar och bra prestationer? Hur åstadkommer vi det ”självspelande pianot” där alla självklart bidrar utan att det behövs varken piska eller morot? Vi kommer att prata om hur struktur bygger kultur, och hur viktigt det är att synliggöra både små och stora framsteg för att skapa stolthet och tillhörighet.

Värd för träffen är Ahlsell Logistikcentrum i Hallsberg, en organisation som har jobbat i många år med att bygga upp en kultur av systematiskt förbättringsarbete.

 

Träff 3 – Tema: Organisationens operationella excellens

Operationell excellens är en mångfacetterad organisatorisk kompetens. För att utveckla den krävs ett stort engagemang och gemensam drivkraft, men också ett ständigt utvecklingsarbete inom flera parallella områden där organisationen och dess omvärld behöver hanteras som ett system i ständig rörelse. Hur ser vi till att alla medarbetare är engagerade i denna ständiga utveckling?

Värd för träffen är AstraZeneca i Södertälje som har arbetat målmedvetet under många år för att utveckla sin operationella excellens, bland annat med fokus på roller, kompetensutveckling. E-lärande och systematiska assessments.

 

Träff 4 – Tema: Systematisk problemlösning för att stärka team
Lyckad gemensam problemlösning ger en bekräftelse både på framgång och en återkoppling på teamets förmåga. Hur kan detta användas för att skapa stolthet och arbetsglädje, och långsiktigt stärka hela organisationens operationella excellens?

Toyota Material Handling är värd för denna träff, och de använder QCC – Quality Control Circles, som en metod att bygga hela organisationens problemlösningsförmåga och skapa en stark kultur för värdeskapande och ständiga förbättringar.

 

Träff 5 – Tema: Visualisering för att tydliggöra gemensam riktning
Det vi ser kan vi förstå bättre, och det vi förstår kan vi agera på. Visualisering är en hjälp att åstadkomma djupare och mer helhetsbaserad motivation, baserad på att synliggöra gap, problem och utmaningar. Hur använder man visualisering på ett engagerande sätt, som får människor att välja att röra sig framåt?

Värd för träffen är Scania CV i Södertälje, ett företag som lyfts fram som exempel under många år för sitt visuella ledarskap och sin förmåga att engagera alla medarbetare i ständigt förbättringsarbete.

 

DELTAGARNAS INVESTERING

Att ha med en deltagare i nätverket kostar 20 kkr. Att ha med två deltagare kostar 30 kkr och tre deltagare från en och samma verksamhet betalar totalt 35 kkr. Alla priser är exklusive moms.
Nöjd-kund-garanti: Skulle ni inte vara nöjda med nätverket får ni pengarna tillbaka.

 

DATUM, TID & PLATS FÖR TRÄFFARNA
Träff 1: Den 2 oktober klockan 10.00-15.30 hos Volvo CE i Eskilstuna
Träff 2: Den 23 oktober klockan 10.00-15.30 hos Ahlsell i Hallsberg
Träff 3: Den 20 november klockan 10.00-15.30 hos AstraZeneca i Södertälje
Träff 4: Den 13 december klockan 10.00-15.30 hos Toyota Material Handling i Mjölby
Träff 5: Den 22 januari klockan 10.00-15.30 hos Scania i Södertälje

bottom of page